JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
  • (Andere parochies vanaf 9 oktober)

Van Hemelvaart naar Pinksteren

Laatst bijgewerkt: vrijdag 21 juni 2019 Gepubliceerd: woensdag 05 juni 2019

Pinksternoveen:

de ‘moeder’ van alle novenen 

Noveenkaarsen, we kennen ze allemaal: grote kaarsen die negen dagen branden. Nog nooit afgevraagd waarom negen, en géén zeven, acht of tien?

Negen dagen bidden heeft een diep-christelijke oorsprong. Alles begon met Hemelvaart. Op de veertigste dag na Pasen (niet toevallig een bijbels getal) keerde Jezus terug naar zijn Vader. Jezus had zijn leerlingen gevraagd Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die ze van Hem vernomen hadden: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest.” (Hnd 1, 5) Hierop verzamelden de apostelen, samen met de andere leerlingen en Maria, de Moeder van Jezus, zich in gebed in de bovenzaal, tot de dag van Pinksteren aanbrak.

Het feest van Pinksteren

Pentecoste in het Grieks of Sjavoeot in het Hebreeuws – is het Wekenfeest, waarop joden de eerstelingen (de eerste vruchten van het land) aan Heer aanbieden, zeven weken na het joodse Paasfeest. De joden vieren dan ook vreugdevol de gave van de Wet aan Mozes op de berg Sinaï. Pentecoste betekent letterlijk 50 ( 7 x 7 weken + 1 ) en symboliseert aldus de volmaakte volheid. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn er aldus negen dagen.

Als wij een noveen bidden, dan doen we zoals de apostelen: we bidden in verbondenheid met Maria en de gehele Kerk om de komst van de heilige Geest, voor één van onze intenties.

De heilige Geest is werkzaam in ons gebed. In feite is het steeds de heilige Geest die in ons hart bidt. “God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!” (Gal 4,6), want “de Geest komt onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.” (Rom 8,26-27)

De heilige Geest is degene die in ons hart bidt, maar ook de uitwerking bezorgt van ons gebed. De heilige Geest is namelijk Gods activiteit in de wereld. Hij is de Heer die de wereld schept en herschept.

Gods Geest in de Bijbel

We ontmoeten Gods Geest doorheen heel de Bijbel, zelfs al vóór de schepping, zwevend over de wateren (Gn 1,2) De Geest wordt in de neus van Adam geblazen, die hem tot leven wekt (Gn 2,7), als een wind worden de golven van de Rode Zee weggeblazen om het Hebreeuwse volk te bevrijden (Ex 14,21), en als een zacht briesje fluistert de Geest troostende woorden in het oor van de profeet Elia. (1K 19,12-18) De Geest is als de wind,” zal Jezus zeggen. “Hij waait waar Hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar Hij vandaan komt en waar Hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.” (Joh 3,8) Deze onzichtbare, geestelijke kracht, is zo ook het meest directe effect van de heilige Geest. Hij is degene die steeds weer opnieuw mensen bezielt en ons zijn gaven schenkt van wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde voor Gods Naam (Js 11,1-2)

Wie open staat voor de heilige Geest, zal kunnen ervaren hoe hij de vruchten teweegbrengt van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Gal 5,22).

Reden genoeg om in de heilige Geest te aanroepen en in ons leven te betrekken. Uiteraard heeft God ons reeds in ons doopsel en vormsel zijn heilige Geest gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de heilige Geest in ons leven. Zoals we in de advent hebben uitgekeken naar Kerstmis, en in de veertigdagentijd hebben toegeleefd naar Pasen, zo wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de heilige Geest, “de Geest die God ons geeft, geen Geest van angst, maar een Geest van kracht, van liefde en wijsheid” (2 Tim 1,7). Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.

Gebed “Kom, heilige Geest”

(Veni Sancte Spiritus)

Kom, heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
- En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.
Door Christus onze Heer.
 Amen.


Pinksterhymne “Kom Schepper, Geest

(Veni Creator Spiritus)

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan. Amen.

 

Hier vind je het overzicht van alle vieringen op het Hoogfeest van Pinksteren in de Pastorale Eenheid O.L.V. van Vrede Ieper:

Zaterdag 8 juni 2019

15.45 u. Sint-Jacob

16.30 u. Vlamertinge

17.00 u. Kathedraal

18.30 u. O.L.V.-Middelares

18.30 u. Zuidschote

Pinksterzondag 9 mei 2019

Gewone vieringen:

08.45 u. Frezenberg

09.00 u. Voormezele

09.00 u. Hollebeke

10.30 u. Elverdinge

11.30 u. Sint-Pieter

18.00 u. Kathedraal

Eerste Communievieringen:

09.30 u. Sint-Jan

11.00 u. Kathedraal

 

Pinkstermaandag 10 mei 2019 

08.00 u. Frezenberg

16.00 u. Voormezele

17.30 u. Sint-Pieter

Hits: 937